Algemene voorwaarden TVM Works

Algemene Leveringsvoorwaarden van TvM Works B.V.

Onderhoud & Reparatie

art.1 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, waarbij Onderhoud & Reparatiebedrijf van TvM Works(verder te noemen verkoper/reparateur) zich jegens een opdrachtgever (verder te noemen cliënt) verbindt tot het leveren van zaken en het verrichten van diensten.
 2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt het sluiten van overeenkomsten en het doen van aanbiedingen onder toepassing van deze algemene voorwaarden. Een algemene verwijzing door de koper naar andere algemene voorwaarden wordt door de verkoper niet aanvaard, tenzij deze schriftelijk worden goedgekeurd door de verkoper.

art.2 Offertes

Alle offertes door of vanwege verkoper gedaan zijn vrijblijvend. De verkoper is eerst gebonden na schriftelijke aanvaarding van de opdracht. De cliënt is door zijn enkele opdracht gebonden.

art.3 Prijzen

Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere overheidsheffingen. Wanneer tussen de datum van verkoop en die van levering kostenverhogingen door of krachtens overheidsmaatregelen optreden, is verkoper gerechtigd deze door te berekenen. Door de verkoper gemaakte evidente rekenfouten kunnen door hem worden hersteld.

art.4 Levering

Overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn doet verkoper nog niet in verzuim zijn. Daarvan is pas sprake wanneer verkoper om haar toe te rekenen redenen ook niet levert binnen een haar na de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk gestelde nadere en redelijke termijn.

art.5 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen, tenzij anders is overeengekomen. Verkoper heeft het recht vooruitbetaling te verlangen of genoegzame zekerheid. Indien de cliënt niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, dan wel indien hij op enigerlei wijze zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij van rechtswege in gebreke en gehouden de wettelijke rente en alle door verkoper te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van betaling en of schadevergoeding te vergoeden. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van €226,89.
 2. Niet betaling op de vervaldag heeft tevens ten gevolge onmiddellijke opeisbaarheid van alle verder door koper verschuldigde bedragen krachtens andere facturen.

art.6 Overgang van eigendom

 1. Geleverde zaken blijven eigendom van de verkoper totdat de factuur met inbegrip van eventuele renten en kosten geheel is voldaan. Over zaken, waarvan de eigendom nog bij verkoper rust, mag afnemer niet anders beschikken dan past in een normale uitoefening van zijn bedrijf of beroep.

Daaronder valt niet het gebruik van die zaken voor het verstrekken van zekerheid. Bij weigering om in geval van achterstand in betaling op eerste verzoek van verkoper haar nog in eigendom toebehorende zaken terug te geven verbeurt cliënt een boete van €226,89 per dag. Schade aan of geheel of gedeeltelijk verlies van te leveren zaken komt en blijft voor risico van cliënt vanaf het moment van aflevering. Het staat verkoper te allen tijde vrij lopende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk op te schorten ofte annuleren totdat t.b.v. verkoper zekerheid m.b.t. de betaling zal zijn gesteld.

art.7 Garantie

Voor alle goederen en materialen verleent de verkoper niet meer garantie dan door haar leverancier aan haar wordt gegeven.

art.8 Verplichtingen van de cliënt

 1. De cliënt stelt de reparateur in de gelegenheid het werk te verrichten. Als de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, waarvoor de cliënt verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor de reparateur voortvloeiende schade en kosten door de cliënt te worden vergoed.

art.9 Tussentijdse beëindiging

 1. Ieder der partijen is gerechtigd een overeenkomst d.m.v. een aangetekend schrijven buiten rechte te ontbinden, indien de andere partij ook na een schriftelijke ingebrekestelling, stellende een termijn van minimaal 30 dagen, toerekenbaar tekort blijft komen in de nakoming van wezenlijke verplichtingen van de overeenkomst.
 2. Voorts is ieder der partijen gerechtigd een overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien de andere partij surséance van betaling of faillissement aanvraagt of voor hem aangevraagd wordt. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar.

art.10 Reclamering

 1. Reclameringen moeten schriftelijk worden gedaan en binnen 14 dagen na verzending of levering van de goederen kenbaar zijn gemaakt aan de verkoper, e.e.a. onder nauwkeurige omschrijving van de aard en de grond van de klachten.

Na het verstrijken van deze termijn wordt de cliënt geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Geen enkele reclamering geeft de koper het recht zijn betaalverplichting op te schorten of als vervallen te beschouwen.

art.11 Aansprakelijkheid voor schade

 1. Voor alle schade, die cliënt in verband met de overeen komst lijdt en waarvan hij ontwijfelbaar aantoont dat deze het directe gevolg is van een aan verkoper toe te rekenen tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst of van een andere omstandigheid waarvoor verkoper krachtens de wet aansprakelijkheid draagt is verkoper aansprakelijk te houden tot de: netto prijs van de overeenkomst of een miljoen Euro. Schade bestaande uit gederfde winst of verloren begane goodwill komt in het geheel niet voor vergoeding in aanmerking. Schadevorderingen van afnemer vervallen 6 maanden na het tekortschieten van verkoper jegens afnemer dat tot schade heeft geleid.
 2. Verkoper is niet aansprakelijk jegens de afnemer of derden voor schade veroorzaakt door schuld of nalatigheid van degenen van wie hij zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, in wiens dienst dezen ook staan. Indien verkoper door een derde tot vergoeding van schade wordt aangesproken, die deze heeft geleden in verband met zaken, die verkoper aan afnemer heeft geleverd, is afnemer gehouden verkoper te vrijwaren, althans voorzover verkoper voor die schade mede gelet op deze algemene voorwaarden niet jegens afnemer aansprakelijk zou zijn.

art.12 Niet toerekenbare tekortkoming

 1. Indien verkoper tekortschiet in de nakoming van een verplichting jegens afnemer, kan dat tekortschieten niet aan verkoper worden toegerekend, indien het tekortschieten het gevolg is van een voor verkoper ongewone of niet voorzienbare omstandigheid. Als een zodanige omstandigheid wordt ondermeer beschouwd: alle onvrijwillige bedrijfsstoringen of belemmeringen, zoals brand, natuurrampen belemmeringen door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, nagenoeg algemene ziekte van werknemers, oorlog of een daarop gelijkende situatie, oproer en sabotage en verder i.h.a. alle oorzaken en gevolgen, welke buiten de controle en zeggenschap van verkoper vallen. Voor zover verkoper de overeenkomst tijdelijk niet kan nakomen door een omstandigheid die haar niet kan worden toegerekend, worden de wederzijdse verplichtingen van het niet uit te voeren deel van de overeenkomst opgeschort. Als een tijdelijk niet kunnen nakomen geldt een termijn van maximaal dertig aaneengesloten dagen. Daarna kan ieder de overeenkomst ontbinden.

art.13

 1. Op alle geschillen, welke i.v.m. een overeenkomst en de totstandkoming daarvan mochten ontstaan is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen n.a.v. deze leveringsvoorwaarden zullen in eerste aanleg worden berecht door de bevoegde rechter te Zwolle. Ieder geschil zal echter eerst tussen koper en verkoper worden besproken teneinde in onderling overleg een oplossing te zoeken.

art.14

Deze leveringsvoorwaarden kunnen te allen tijde door de verkoper worden gewijzigd. Wijzigingen en/of aanvullingen binden partijen bij de overeenkomst met ingang van de dag volgend op de dag van toezending daarvan.

De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van Koophandel te Breda onder nr: 50410423